Make your own free website on Tripod.com

หน้าแรก l ประวัติวันสงกรานต์ l นางสงกรานต์ l ประเพณีสงกรานต์ l ประกาศสงกรานต์ l วันครอบครัว l ผู้จัดทำ


14 เมษายน  " วันครอบครัว "


          วันที่ 13 เมษายนของทุกปีนอกจากเป็นวันสงกรานต์
ที่เราคนไทยได้ยึดถือเป็นประเพณีอันดีงามสืบต่อกันมาตั้งแต่
โบราณกาลแล้ว ถัดมาอีก 1 วันคือวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี
ซึ่งคาบเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์เป็น “วันครอบครัว” ทั้งนี้ก็
เพื่อมุ่งหวังจะให้มีการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ดั้งเดิม
ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ของเศรษฐกิจบ้านเมือง
อีกทั้งยังเป็นช่วงที่คนไทยส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนา
ทำบุญเทศกาลสงกรานต์ จึงถือเป็นโอกาสรวมญาติ รวม
ครอบครัว ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุพการี รดน้ำดำหัว ขอพร
ผู้เฒ่าผู้แก่ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และเพื่อความ
อบอุ่นเป็นสุขของครอบครัว ตามประเพณีไทยที่เคยปฏิบัติกันมา
และรัฐบาลที่ผ่านมายังได้กำหนดให้วันอาทิตย์เป็นวันครอบ
ครัว
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า
ของสถาบันครอบครัว และใช้เวลาว่างในวันหยุดสุดสัปดาห์ร่วม
กันอีกทั้งยังส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าและ
ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในครอบครัวและสร้างความรักความอบอุ่นใน
ครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้สังคมไทยเป็นสังคม
ที่มีครอบครัวแข็งแรง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสังคมไทยในด้าน
ต่าง ๆ ได้อีกทางหนึ่ง
       ทั้งนี้ ครอบครัวคือพื้นฐานสำคัญของสังคม บุคคลจะไม่
สามารถพัฒนาไปได้ดี และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ถ้าปราศจาก
ครอบครัวที่ดี ดังนั้น การปลูกฝังให้บุคคลของชาติเป็นคนดีมีคุณ
ภาพต้องเริ่มกันที่ครอบครัว ครอบครัวคือสถานที่บ่มฟักลักษณะ
นิสัยที่ดีงามให้แก่เด็ก ๆ โดยมีผู้ใหญ่ให้การดูแลสนับสนุนอย่าง
ใกล้ชิด ลักษณะครอบครัวไทยจะมีผู้ใหญ่คอยดูแลสั่งสอน อบรม
ลูกหลานจึงมีความได้เปรียบในการสร้างความรักความอบอุ่นใน
ครอบครัวแม้ว่าในปัจจุบันครอบครัวไทยจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
ภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ครอบครัวเล็กลง คือมีเพียง
พ่อแม่และลูกเท่านั้น แต่เรายังมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและ
ส่งเสริมสถาบันครอบครัว หรือกล่าวอีกนัยก็คือ เรายังมีผู้ใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นปู่-ย่า, ตา-ยาย คอยให้การดูแลสนับสุนอย่างใกล้ชิด
ซึ่งลักษณะครอบครัวไทยตั้งแต่อดีตมานั้นเป็นครอบครัวที่มีคุณ
ลักษณะพิเศษและมีเอกลักษณ์เฉพาะ โดยเฉพาะในด้านความ
สัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ซึ่งมีการเคารพต่อผู้อาวุโส
การเชื่อฟังหัวหน้าครอบครัว และความเอื้ออาทรต่อกันในหมู่ญาติ
พี่น้อง อีกทั้งยังมีผู้ใหญ่คอยดูแล สั่งสอน และอบรมลูกหลาน
คุณลักษณะเหล่านี้ได้
ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมไทย ทำให้เป็นสังคม
แห่งการสมานฉันท์และช่วยเหลือเกื้อกูลกันแม้มีปัญหาหรือ
อุปสรรคใดเกิดขึ้นก็พร้อมจะหันหน้ามาปรึกษากันจนปัญหาทุเลา
ลงไปนำไปสู่สายใยรักและสายใยครอบครัวที่มีดุลยภาพพร้อมที่
จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กันด้วยความรักและความผูกพัน จึงมี
ความได้เปรียบกว่าคนชาติอื่น ๆในการสร้างความรักและความ
อบอุ่นในครอบครัวสิ่งเหล่านี้ถือเป็นจุดเด่นที่คนไทยจะต้องช่วย
กันดำรงรักษาไว้และเสริมสร้างให้เข้มแข็งยิ่งๆขึ้นไป

 บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวที่พึงปฏิบัติต่อกัน

1. ให้ความรัก ความอบอุ่นและความเอื้ออาทรต่อกัน
2. หันหน้าเข้าหากันและยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
3. ช่วยเหลือ ดูแล เกื้อกูล ซึ่งกันและกัน
4. ดูแลเอาใจใส่และให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น
5. รู้จักวางแผนการใช้จ่ายอย่างประหยัด/ไม่ฟุ่มเฟือย
6. รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน
7. ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวรวมกัน
เช่น การเข้าวัดอบรมปฏิบัติธรรมนำครอบครัวอบอุ่นครอบครัว
สนุกกับห้องสมุด ศิลปะสุดสัปดาห์
      หลักในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่ง่าย ๆ สำหรับ
ครอบครัวคือ ใช้หลัก 5 อ.
 

1.อ. อภัย เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำผิดพลาดไปบ้างให้นึกถึงคำว่า
อภัยเสมอ และจะไม่นำเอาสิ่งที่ผิดพลาดนั้นมาพูดซ้ำเติมอีก

2.อ. เอื้อเฟื้อ สมาชิกทุกคนในครอบครัว ต้องช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันอย่าคิดว่าไม่ใช่เรื่องของฉันไม่ใช่หน้าที่ของฉัน ฉันไม่เกี่ยว
เช่น คุณพ่อซักผ้า แม่ถูบ้าน ลูกล้างจาน อย่าคิดว่าเป็นงานของ
ใครคนใดคนหนึ่ง

3.อ. อารมณ์ขัน ฝึกให้มีอารมณ์ขันเสียบ้าง มีการกระเซ้าเย้า
แหย่กันบ้างในบางโอกาสอาจเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ เพื่อนและพี่สำหรับ
ลูกก็ได้
4.อ. อดทน อดกลั้น อดออม ชีวิตครอบครัวที่จะต้องมี 3 อ
นี้ด้วย อดทนต่อความยากลำบากต่าง ๆ ในครอบครัวอดกลั้นต่อ
สิ่งที่มากระทบจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือกิเลสที่มากระตุ้นเราให้
หลุ่มหลง และให้รู้จักอดออมเงินทองที่หามาได้แบ่งไว้ใช้เป็นสัด
ส่วน ส่วนที่หนึ่ง ใช้จ่ายในครอบครัวส่วนที่สองสำหรับการศึกษา
ของบุตร สวนที่สามสำหรับค่ารักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บไข้ ส่วน
ที่สี่บริจาคทานทำบุญสร้างกุศลไว้เป็นเสบียง เมื่อยามจะจากโลก
นี้ไป แล้วอีกส่วนหนึ่ง เก็บออมไว้ใช้เมื่อยามแก่เฒ่า
5.อ. อบอุ่น เมื่อเราปฏิบัติได้ 4 อ. ข้างต้นแล้ว อ.ที่ 5 ก็จะตาม
มาอย่างแน่นอน คือ อบอุ่น เมื่อสมาชิก ทุกคนรู้หน้าที่และบทบาท
ของตัวเองแล้ว ชีวิตครอบครัวก็คงหนีไม่พ้นคำว่า “สุขภาพจิต
เริ่มต้นที่บ้าน”
ดังคำขวัญที่ว่าไว้อย่างแน่นอน
          จากหลักในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันจะเห็นได้ว่า สมาชิก
ทุกคนในครอบครัวต่างมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและความ
สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน โดยเฉพาะการเสียสละเวลาแก่ครอบ
ครัวเพื่อสร้างความสุขความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในบ้าน เพราะ
การได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากเท่าใดทุกคนในครอบครัวจะมีโอกาส
ได้พูดคุยอบรมสั่งสอน รับฟังความคิดเห็น ให้ความช่วยเหลือหรือ
มีคำแนะนำที่ดีให้แก่กัน สร้างความผูกพัน ความรักใคร่สามัคคี
และที่สำคัญคือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลาน เมื่อเขาเจริญ
เติบโตขึ้นในอนาคต วันครอบครัว จึงถือเป็นวันที่มีความสำคัญ
วันหนึ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญเพราะเป็นวันที่รวมความหมาย
ของความอบอุ่นในครอบครัวเพื่อมอบแก่สมาชิกทุกคนในครอบ
ครัว ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะในวันครอบครัวเท่านั้น แต่หมายถึงทุก
วันที่มีโอกาสด้วย


ในเทศกาลวันครอบครัวนี้เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ ทั้งการงานและครอบครัว
ท่านได้ดูแลครอบครัว(คู่ชีวิต ลูก พ่อ แม่ พี่น้อง) ดีแล้วหรือยัง ?